CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 - 2020

1. Về tình hình tổ chức và hoạt động của hội và hội viên khi mới thành lập, những khó khăn thách thức
1.1 Về tình hình tổ chức hội và hội viên
Hội Chủ rừng Việt Nam được thành lập với sự cho phép của Bộ Nội vụ và Bộ NN&PTNT. Hội được hình thành chủ yếu từ sự nhiệt tình của một số cán bộ am hiểu về lâm nghiệp và một số chủ rừng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở một số địa phương đại diện cho các vùng miền trong cả nước cùng với sự hỗ trợ của cơ quan TCLN, các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức có quan tâm, như Recoftc, Winrock, PanNature, WWF và nhiều tổ chức khác.
Ban vận động thành lập hội với 21 thành viên được Bộ NN&PTNT công nhận tại quyết định số 2031/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02 tháng 6 năm 2015. Với sự hỗ trợ của TCLN, các cơ quan lâm nghiệp và chính quyền các địa phương cùng các tổ chức tài trợ, trong thời gian ngắn, Ban vận động thành lập hội đã tổ chức các chuyến đi khảo sát thực tế, tổ chức các hội thảo, vận động hội viên và hoàn thành việc xây dựng đề án thành lập cùng các văn bản, hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định.
Cho đến ngày tổ chức đại hội thành lập (hôm nay), trừ số 21 thành viên Ban vận động thành lập hội như những Hội viên sáng lập, đã có 192 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đơn xin tham gia thành lập hội. Như vậy, có thể nói, Hội Chủ rừng Việt Nam đến hôm nay đã có 213 hội viên thành lập hội.
Trong tổng số các hội viên của hội có:
+ 14 hội viên là các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ của nhà nước;
+ 2 hội viên là các cộng đồng dân cư, HTX lâm nghiệp;
+ 181 hội viên là các hộ gia đình và cá nhân có rừng;
+ 16 hội viên là các cá nhân có quan tâm và nhiệt huyết với các chủ rừng;
Có quan tâm đến tổ chức hội còn nhiều các cá nhân và tổ chức khác mà tổ chức hội chưa có điều kiện mời tham gia thành lập hội trong bước đầu hình thành hôm nay. Các cá nhân và tổ chức này sẽ là những đối tượng được hội mời tham gia tổ chức hội sau đại hội thành lập.
1.2 Về những khó khăn và thách thức trong bước đầu hoạt động của tổ chức hội
- Khó khăn khó tránh khỏi của hội như bất cứ một tổ chức hội nào khác khi mới được thành lập, đó là lúng túng trong việc kiện toàn tổ chức, trong việc tổ chức các hoạt động của hội;
- Tổ chức hội chủ rừng hoạt động trên phạm vi cả nước, hội viên của hội chủ yếu là ở những vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn; nhiều các đối tượng vận động tham gia hội có thể còn chưa có các ý thức tham gia hoạt động trong một tổ chức hội..
- Các hội viên tham gia hội là những chủ rừng hầu như đều gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, vì vậy Hội Chủ rừng Việt Nam cũng là một tổ chức hội sẽ có nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động. Hội mới thành lập và hoạt động hầu như từ “tay trắng” sẽ là một thách thức lớn cho hoạt động của hội.

2. Định hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 1 (2016-2020)
- Tiếp tục vận động hội viên, hoàn thiện, mở rộng và củng cố tổ chức hội ở các cấp từ trung ương tới cơ sở; hoàn thiện các cơ chế, quy chế hoạt động của hội các cấp.
- Hình thành hệ thống công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu cần thiết, từng bước thực hiện các dịch vụ hỗ trợ hội viên, như việc cung cấp thông tin về rừng cho hội viên, hỗ trợ hội viên trong việc kiểm kê, thống kê rừng, hỗ trợ hội viên về thủ tục và tiếp cận các cơ quan nhà nước khi cần trong quản lý rừng.
- Hội Chủ rừng Việt Nam (ở cấp trung ương) tiến hành một số nghiên cứu và tập hợp ý kiến hội viên để tham gia với các cơ quan nhà nước về một số cơ chế, chính sách cần thiết về quản lý, quản trị rừng, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của pháp luật.
Hội Chủ rừng các địa phương lựa chọn những vấn đề thiết thực để có ý kiến với các cơ quan chính quyền địa phương về các cơ chế, chính sách liên quan đến chủ rừng ở địa phương.
Hội Chủ rừng Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ phản biện về chính sách theo yêu cầu.
- Thực hiện các lớp tập huấn và các hoạt động trong việc nâng cao năng lực hội viên và cán bộ hội.
Tổ chức Hội Chủ rừng Việt Nam và hội chủ rừng ở các địa phương tổ chức các chuyến đi thăm quan, học tập cho các hội viên ở cơ sở để nâng cao nhận thức và năng lực quản lý, quản trị rừng, nâng cao hiệu quả của nghề rừng.
- Bước đầu tham gia các chương trình về PFES, REDD và Chứng chỉ rừng bền vững.

3. Một số giải pháp khắc phục các khó khăn, thách thức trong quá trình hoạt động
- Trong quá trình hình thành tổ chức, hội hết sức chú trọng việc nâng cao năng lực của bộ máy lãnh đạo quản lý và hội viên;
- Việc hình thành tổ chức và hoạt động của hội luôn được triển khai từ xây dựng điểm (mô hình) sang mở rộng diện, có tổng kết mô hình, hướng dẫn mở rộng diện thật cụ thể, rõ ràng;
- Tận dụng tối đa sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và các cơ quan, tổ chức nhà nước có liên quan.
- Trong những bước đi ban đầu của việc hình thành tổ chức, Hội Chủ rừng Việt Nam luôn trân trọng sự nhiệt huyết của các cá nhân và tổ chức vì sự phát triển của các chủ rừng cũng như sự phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2016
TM/ Ban vận động thành lập HCRVN
Trưởng banHứa Đức Nhị