Quy chế trang website HCRVN
HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 18/HCRVN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017


QUY CHẾ
Trang website Hội Chủ rừng Việt Nam

Căn cứ các quy định của Nhà nước về trang tin điện tử;
Căn cứ Điều lệ Hội Chủ rừng Việt Nam;
Căn cứ quyết định số 15/QĐ-HCRVN ngày 21/6/2017 về việc lập trang website của Hội Chủ rừng Việt Nam;
Theo đề nghị của Ban Biên tập trang WEB thuộc Hội Chủ rừng Việt Nam;

BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM
Quyết định

Ban hành Quy chế Trang website Hội Chủ rừng Việt nam với những nội dung chính như sau:
1, Về trang website Hội Chủ rừng Việt Nam:
Trang website Hội Chủ rừng Việt Nam do Hội Chủ rừng Việt Nam lập ra và hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Hội và theo Điều lệ Hội;
Trang website HCRVN là trang thông tin điện tử và là diễn đàn nội bộ của Hội, của các thành viên HCRVN và của các chủ rừng trên lãnh thổ Việt Nam.
Trên trang website có những thư mục và những nhóm thư mục chính như sau:
- Nhóm thư mục về Hội Chủ rừng Việt Nam, trong đó có các tin bài và cơ sở dữ liệu về Hội (như Điều lệ Hội, thông tin về Ban chấp hành, các tổ chức cơ sở hội), có Thư mục về hội viên, Thư mục về các hoạt động của tổ chức hội..
- Nhóm thư mục về Chủ rừng, bao gồm: Thư mục Chủ rừng là hộ gia đình; Thư mục Chủ rừng là cộng đồng dân cư; Thư mục Chủ rừng là các ban quản lý rừng nhà nước; Thư mục Chủ rừng là các doanh nghiệp và các công ty lâm nghiệp..
- Nhóm thư mục về quản lý, quản trị rừng, bao gồm: Thư mục về quản lý sử dụng rừng tự nhiên; Thư mục về bảo vệ rừng; Thư mục về phát triển rừng; Thư mục về bảo vệ rừng; Thư mục về thị trường lâm sản.
- Nhóm thư mục về các hoạt động liên quan đến chủ rừng, bao gồm: Thư mục về chứng chỉ rừng; Thư mục về chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thư mục về thông tin về rừng - Formis; Thư mục về REDD+; Thư mục về lâm nghiệp cộng đồng và lâm nghiệp xã hội;
Trên trang website của HCRVN cũng thể hiện các chỉ dẫn liên quan đến các đối tác của Hội Chủ rừng Việt Nam và trang Website của hội, có các đường link đến các website có liên quan đến các chủ rừng và HCRVN.
Tùy vào điều kiện phát triển cụ thể, HCRVN và Ban biên tập trang website của hội sẽ có những thay đổi về kết cấu thư mục và giao diện phù hợp.

2, Về Ban biên tập trang website Hội Chủ rừng Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban biên tập hoặc Ban biên tập trang website):
Ban biên tập trang website có nhiệm kỳ hoạt động trong nhiệm kỳ của Ban chấp hành HCRVN (2016-2021) cho đến khi có quyết định về Ban biên tập mới của Ban TV HCRVN.
Các thành viên Ban biên tập vì các lý do khác nhau có thể đươc cho thôi nhiệm vụ hoặc được bổ sung, thay thế bằng các thành viên khác theo quyết định của Ban TV HCRVN.
Một thư mục của trang website có thể có một hoặc một số thành viên Ban biên tập phụ trách. Các thành viên phụ trách trang thư mục có trách nhiệm toàn bộ các nội dung, tin bài trên thư mục đó theo quy chế này.

3, Về cơ chế thu hút tin bài về trang website của HCRVN:
- Các hội viên HCRVN có trách nhiệm và nghĩa vụ vào trang website của Hội và gửi tin bài về trang website, nếu có điều kiện.
Trang website HCRVN khuyến khích và hoan nghênh các cộng tác viên, các đối tác của Hội gửi tin bài về trang website của Hội.
Trang website HCRVN đồng thời khuyến khích mọi độc giả có những nhận xét hay góp ý bằng nhiều hình thức thích hợp với trang website nói chung, cũng như với từng tin bài được đăng trên trang website này.
Các độc giả, các chủ rừng có thể gửi các câu hỏi, các thắc mắc về quản trị rừng về HCRVN thông qua trang website này và đề nghị các độc giả khác trả lời hoặc sẽ được Ban biên tập đề nghị những người am hiểu vấn đề trả lời hoặc trên trang website hoặc trả lời trực tiếp cho độc giả.
Trang website có một hộp thư của Ban trị sự được thông báo rộng rãi trên trang website để mọi người có thể gửi tin bài về cho trang website.
- Người viết và gửi tin bài về trang website của Hội cần đăng ký lần đầu có ghi đầy đủ họ tên, điện thoại di động (hay để bàn), nơi công tác hay làm việc, địa chỉ chỗ ở, tên hộp thư email cá nhân, có là hội viên HCRVN hay những người có quan tâm.. và được cấp một mã số để gửi tin bài cho những lần sau.
Các thông tin này không thể được để lộ ra ngoài hoặc cung cấp cho các đối tác khác theo các quy định của nhà nước và của trang web này. Chỉ những người có trách nhiệm trong Ban biên tập mới được tiếp cận các thông tin cá nhân này, nhất là khi cần liên hệ để biên tập tin bài hay để xác minh thêm những thông tin cần thiết trước khi đăng tin..
Những người viết tin bài có thể đăng ký các bút danh khác nhau và chọn một bút danh cho một tin bài cụ thể.
- Tác giả của các tin bài chịu trách nhiệm về các thông tin và quan điểm về một vấn đề nào đó có trong tin bài; Ban biên tập trang website HCRVN không chịu trách nhiệm về các thông tin cũng như các quan điểm trên các tin bài được đăng trên trang website này.
Những thông tin mà tác giả không trực tiếp chứng kiến thì cần có trích dẫn nguồn thông tin (chính thức và đáng tin cậy) trong tin bài của mình.

4, Về các tin bài:
- Các loại hình tin bài được gửi về trang website (ngoài các hình thức giao tiếp, bình luận trực tiếp với bài viết của trang website, nếu có) có thể là: tin viết, tin ảnh, bài viết về một vấn đề, bài viết trao đổi về vấn đề được trang website hay từ một bài viết khác nêu ra..
Tin bài gửi về trang website có thể là một tài liệu hay thông tin nào đó để Ban biên tập tham khảo hoặc sử dụng để đăng tải một cách thích hợp.
- Các tin bài nói chung được gửi bằng email về trang website qua hộp thư của Ban biên tập trang web (được thông báo trên trang website); (Khuyến khích dùng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14).
- Một tin viết khi đăng lên trang website không quá 400 từ (khoảng 25 dòng đánh máy trên giấy A4); một bài viết gửi đăng trên trang website, nói chung không quá 1.500 từ (khoảng 95 dòng đánh máy trên giấy A4).

5, Việc sử dụng, đăng tải và lưu trữ tin bài:
- Các tin bài mà hộp thư trang website nhận được, nhân viên trị sự trang website sẽ gửi ngay (bằng email) đến biên tập viên phụ trách thư mục (tương ứng với nội dung bài viết); Biên tập viên sẽ đọc, nếu thấy phù hợp, sau khi biên tập lại (nếu cần) và gửi ngay lại cho nhân viên trị sự (bằng một hộp thư nội bộ của trang website) để đăng tin trên trang website.
- Các bài được đăng trên trang website, tùy vào khối lượng tin bài trong tuần và tùy vào tầm quan trọng, tính thời sự của tin bài, sẽ được hiện trên cửa sổ của trang website tối thiểu 5-7 ngày, sau đó có thể được gỡ ra đưa vào diện “ẩn”; Các tin bài “ẩn” vẫn luôn được lưu giữ trên trang website để độc giả vẫn có thể cập nhật.
- Những tin bài không thể đăng tải vì những lý do khác nhau sẽ được thông báo lại cho tác giả, tuy nhiên người phụ trách thư mục và trang website vẫn có thể lưu giữ lại để tham khảo.

6, Về cơ chế khuyến khích thu hút tin bài và quản lý tin bài:
- Trang website HCRVN là trang thông tin điện tử và là diễn đàn nội bộ của các thành viên HCRVN và chủ yếu được hình thành và tồn tại bởi sự quan tâm, sự nhiệt tình của các hội viên HCRVN và của các chủ rừng; trang website chưa có điều kiện để mua tin bài hay trả thù lao thỏa đáng cho những người cung cấp tin bài cho mình.
Trang website HCRVN luôn hoan nghênh những người nhiệt tâm cung cấp các tin bài cho trang website và ủng hộ mọi mặt cho trang website. Trang website cũng có chính sách khuyến khích các tác giả tin bài và các biên tập viên bằng việc ghi nhận điểm qua mỗi quý, tháng hay năm.
- Những tin bài có thông tin chưa hoặc không chính xác mà bị độc giả hay tổ chức hội ở cơ sở phản ảnh sẽ được sửa hoặc biên tập lại, hoặc bị gỡ khỏi trang website. Tác giả có tin bài như vậy sẽ được nhắc nhở. Những tác giả có bài bị nhắc nhở đến bài thứ 2 liên tiếp hoặc đến bài thứ 3 trong năm thì những bài sau, trước khi đăng tin, biên tập viên sẽ có những cách thức thẩm định lại tin trước khi đăng; tuy nhiên, nếu sau đó tác giả vẫn mắc lại các sai sót về thông tin đến bài thứ 5 thì trang website sẽ không tiếp tục cộng tác với tác giả đó nữa ít nhất trong 2 năm sau.

7, Về cách thức tính điểm cho các tin bài:
- Việc tính điểm cho tin bài và cập nhật điểm cho các tác giả cũng như các biên tập viên sẽ được tự động hóa tối đa, thường xuyên cập nhật và thông tin cho các tác giả và các biên tập viên được biết.
- Tổng điểm của một tin hay bài phụ thuộc vào tin hay bài và tầm quan trọng hay tính thời sự của tin bài và sự quan tâm mang tính tích cực của độc giả đối với tin bài đó.
Điểm của một tin bài sẽ bao gồm điểm của tác giả và điểm của biên tập viên;
Việc tính điểm sẽ có bảng barem cụ thể và thuộc tính của một tin bài để tính điểm chủ yếu sẽ được biên tập viên và ban trị sự xác định; Ban trị sự trang website sẽ tính điểm (tự động) cho mỗi tin bài và cập nhật cho mỗi tác giả và biên tập viên.

Quy chế trang website này được thực hiện từ ngày ký.
Ban biên tập trang website rất mong nhận được những đóng góp, phản hồi về quy chế này từ các độc giả, các tác giả tin bài và hội viên Hội Chủ rừng Việt Nam.


Nơi nhận: TM HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM
- Trang website HCRVN; Chủ tịch
- Các thành viên BBT; Hứa Đức Nhị
- Lưu VP

(Nguồn: BBT)


Ý kiến của bạn