Ban chấp hành Hội chủ rừng họp bàn về xây dựng trang Web của hội
Cuộc họp Hội chủ rừng Việt Nam ngày 01/07/2017
Thành phần:
Ông Hứa Đức Nhị - Chủ tịch, chủ trì hội nghị
Và các thành viên Ban chấp hành
Ban chấp hành HCR đã bàn về quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm các thành viên trong xây dựng và phát triển trang WEB của Hội. Trang WEB của được xem là diễn đàn, là nơi cung cấp thông tin cần thiết cho sản xuất và thị trường lâm sản của các chủ rừng, là tờ báo điện tử, là tạp chí của Hội chủ rừng Việt Nam.
Cuộc họp cũng thảo luận về quy chế và trụ sở của Hội chủ rừng Việt Nam. Trong thời gian trước mắt Trụ sở của Hội chủ rừng sẽ đóng tại 114 Hoàng Quốc Việt Hà Nội.
Hoạt động chủ yếu của Hội chủ rừng Việt Nam sẽ tập trung vào một số dự án tài trợ của WWF về nâng cao năng lực của Hội chủ rừng Việt Nam, tổ chức hội thảo về thị trường lâm sản và tổ chức cấp chứng chỉ rừng quốc gia.

(Nguồn: Vương Văn Quỳnh)


Ý kiến của bạn