Lời giới thiệu
Hội Chủ rừng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, một tổ chức tự nguyện của các chủ rừng ở Việt Nam. Hội tập hợp các chủ rừng trên địa bàn cả nước nhằm chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của chủ rừng theo quy định của pháp luật, phấn đấu vì lợi ích của giới chủ rừng, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước.
Hội Chủ rừng Việt Nam tự nguyện làm đại diện cho các lợi ích chung của mọi chủ rừng trên lãnh thổ Việt Nam. Các tổ chức Hội Chủ rừng ở địa phương và cơ sở vừa làm đại diện cho lợi ích chung của các chủ rừng ở địa phương, vừa hoạt động vì những lợi ích cụ thể của các thành viên tham gia tổ chức hội ở cơ sở.
Trang WEB của Hội chủ rừng Việt Nam được xây dựng để cung cấp cho các chủ rừng những thông tin về kỹ thuật, kinh tế thị trường và chính sách liên quan hoạt động lâm nghiệp của các chủ rừng.